یادگیری زبان آلمانی با فیلم

کارتون آلمانی

  یادگیری زبان آلمانی به همراه فیلم و کارتون با زیرنویس آلمانی و فارسی   کارتون : Der erste Brunnen اولین چشمه ی آب زیرنویس و ترجمه : مرتضی غلام نژاد       متن آلمانی و ترجمه فارسی این کارتون   Es war einmal ein kleines Königreich mit einem See in der Mitte یکی …

کارتون آلمانیRead More »

entkommen – versprechen

  entkommen یک فعل می باشد گریختن ، فرار کردن ، خلاص شدن ، رها و آزاد شدن   گذشته ساده : entkammen گذشته کامل : sein entkommen aus dem Gefängnis entkommen از زندان گریختن ، از زندان فرار کردن versprechen یک فعل می باشد قول دادن ، وعده دان گذشته ساده : versprachen گذشته …

entkommen – versprechenRead More »