چیزی را به خوبی به یاد داشتن ، به خاطر سپردن، آویزه گوش کردن به آلمانی