فیلم آلمانی با زیرنویس فارسی

die Luft ist rein

  die Luft ist rein همه چیز امن و امانه هوا صافه   یعنی اینکه دیگه خطری کسی را تهدید نمیکند و همه چیز اوکی شده است.   می توان به جای این اصطلاح از اصطلاح زیر نیز استفاده کرد   die Luft ist sauber هوا پاکه همه چیز امن و امانه   Jetzt ist …

die Luft ist reinRead More »

schieflaufen

  schieflaufen – schiefgehen اتفاق یا کاری که درست از آب در نیامده ، به جایی نرسیده ، خوب پیش نرفته   ?Was ist schiefgelaufen ?Was ist schiefgegangen چه اتفاقی درون من افتاده؟ چه چیزی درست از آب در نیامده؟ چه چیزی خوب پیش نرفته؟   beim Projekt war alles schiefgelaufen هیچ چیز در پروژه …

schieflaufenRead More »