حروف اضافه Akkusativ ساز

درس سی ام – تمام حروف اضافه به همراه چند نکته

 در زبان آلمانی ما دو نوع حرف اضافه داریم ۱. حروف اضافه ای که ثابت هستند و اسم بعد از خود را همواره به یک حالت اسمی می برند ۲. حروف اضافه که ثابت نیستند و بر اساس فعل و موقعیت جمله ، اسم ما را به حالت های اسمی Akkusativ یا Dativ میبرند.   …

درس سی ام – تمام حروف اضافه به همراه چند نکتهRead More »

حروف اضافه Akkusativ ساز

  در زبان آلمانی حروف های اضافه ای هستند که اسم بعد از خود را به حالت Akkusativ میبرد که ما از این به بعد آنها را حروف اضافه اکوزاتیو ساز می نامیم.   حروف اضافه اکوزاتیو ساز عبارتند از : für, gegen, ohne, um, durch, bis   für برای ، به خاطر ، در …

حروف اضافه Akkusativ سازRead More »