چیستان شماره سه

?Was sagt ein Hammer zu einem Daumen

چه چیزی یک چکش به یک انگشت شست می گوید؟ ??

.

.

.

:Antwort

Schön dich mal wieder zu treffen

پاسخ : چه خوب که دوباره تو را ملاقات کردم. ??

 

 
چیستان شماره دو

?Warum läuft die Krankenschwester auf Zehenspitzen am Medikamentenschrank vorbei
چرا پرستار از کنار قفسه داروها پاورچین پاورچین عبور میکند؟ ?

 

 

:Antwort

Sie möchte die Schlaftabletten nicht aufwecken

او می خواهد که قرص خواب ها از خواب بیدار نشوند. ?
چیستان شماره یک

 

 

Ich habe einen Ozean aber kein Wasser
?Wer bin ich ?

من یک اقیانوس دارم اما بدون هیچ آبی ، من چیستم؟

.

 

..

:Antwort
Die Weltkarte
پاسخ : نقشه جهان