اسامی nomen

در این بخش از سایت می توانید با اسمی در زبان آلمانی آشنا شوید.

 

اسامی به طور کلی در زبان آلمانی به پنج بخش تقسیم می شوند

 

مذکر

مونث

خنثی

اسامی جمع

اسامی مرکب

 

و هرکدام از آنها نیز به دو زیر شاخه تقسیم می شوند :

 

اسامی شناخته شده

اسامی ناشناخته

 

شما با مطالعه دروس موجود در این بخش از سایت به طور کامل می توانید مبحث اسامی در زبان آلمانی را درک کنید.

اسامی و آرتیکل

برای مطالعه جزوء اسامی و آرتیکل ( اینجا ) کلیک کنید.

سیگنال های اسامی مذکر

برای مطالعه جزوء سیگنال اسامی مذکر ( اینجا ) کلیک کنید.

سیگنال های اسامی مونث

برای مطالعه جزوء سیگنال های اسامی مونث ( اینجا ) کلیک کنید.

سیگنال های اسامی خنثی

برای مطالعه جزوء سیگنال های اسامی خنثی ( اینجا ‌) کلیک کنید.

اسامی جمع

برای مطالعه جزوء اسامی جمع ( اینجا )‌ کلیک کنید.

اما تمام اسامی در زبان آلمانی خود نیز می توانند به چهار حالت اسمی زیر تقسیم شوند

Nominativ

برای مطالعه جزوء Nominativ ( اینجا ) کلیک کنید.

Akkusativ

برای مطالعه جزوء Akkusativ ( اینجا ) کلیک کنید.

Dativ

برای مطالعه جزوء Dativ ( اینجا ) کلیک کنید.

Genitiv

برای مطالعه جزوء Genitiv ( اینجا ) کلیک کنید.
زمان ها در زبان آلمانی

در این بخش از سایت می توانید با تمامی زمان ها در زبان آلمانی آشنا شوید.

زمان ها در زبان آلمانی به طور کلی به شش بخش زیر تقسیم می شوند :

زمان حال ساده

برای مطالعه جزوء زمان حال ساده ( اینجا ) کلیک کن!

زمان آینده ساده

برای مطالعه جزوء زمان آینده ساده ( اینجا ) کلیک کن!

زمان آینده کامل

برای مطالعه جزوء زمان آینده کامل ( اینجا ) کلیک کن!

زمان گذشته ساده

برای مطالعه جزوء زمان گذشته ساده ( اینجا ) کلیک کن!

زمان گذشته کامل

برای مطالعه جزوء زمان گذشته کامل ( اینجا ) کلیک کن!

زمان گذشته دور

برای مطالعه جزوء زمان گذشته دور ( اینجا ) کلیک کن!

البته ما می توانیم به این زمان ها این سه بخش را نیز اضافه کنیم

زمان Konjunktiv 1

برای مطالعه جزوء Konjunktiv 1 ( اینجا ) کلیک کنید.

زمان Konjunktiv 2

برای مطالعه جزوء Konjunktiv 2 ( اینجا ) کلیک کنید.

زمان Passiv

برای مطالعه جزوء زمان Passiv ( اینجا ) کلیک کنید!

از آنجایی که مبحث Konjunktiv 2 بسیار مهم است ، می توانید برای درک کامل آن ، این درس را نیز مطالعه کنید :

نگاهی دقیق تر به Konjunktiv 2

برای مطالعه جزوء نگاهی دقیق تر به Konjunktiv 2 ( اینجا ) کلیک کن!
فعل و افعال آلمانی

در این بخش از سایت می توانید به مفهوم فعل در زبان آلمانی آشنا شوید.

افعال یا Verben در زبان آلمانی به طور کلی می توانند به دو دسته تقسیم شوند

۱. افعال با قاعده

۲. افعال بی قاعده

و همین دو بخش نیز هر کدام می توانند به سه زیر شاخه تقسیم شوند

۱. افعال جدا شدنی۲. افعال جدا نشدنی

۳. افعال انعکاسی

شما با خواندن و دنبال کردن این بخش از سایت ، با مفهوم فعل در زبان آلمانی به خوبی آشنا خواهید شد.

اما قبل از شروع می بایستی دروس زیر را مطالعه کرده باشید:

فعل در زبان آلمانی
افعال انعکاسی

افعال به همراه حروف اضافه

افعال آلمانی
افعال و حروف اضافه
افعال انعکاسی و حروف اضافه
افعال آلمانی

zuhören, zumachen, zusammenfassen, zuschauen, zusehen, zustimmen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدwünschen, zählen, zahlen, zeichnen, zeigen, zerstören  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدwerfen, widersprechen, wiederholen, wiegen, winken, wissen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدwarnen, waschen, wechseln, wecken, weh tun  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدverzeihen, vorbereiten, vorlesen, vorschlagen, vorstellen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدverteilen, vertrauen, vertreten, verursachen, verwenden  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدverschreiben, versichern, versprechen, verstecken, verstehen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدverlassen, verlieren, vermieten, verpassen, verraten  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدverhaften, verheimlichen, verhindern, verkaufen, verlängern  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانید verdächtigen, verdienen, vergessen, vergleichen, vergrößern  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدunterstützen, untersuchen, verändern, verbieten, verbrauchen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدüberweisen, überzeugen, umtauschen, unterrichten, unterschreiben  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدübernehmen, überqueren, überraschen, überreden, übersetzen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدtreffen, trinken, trocknen, überfahren, überholen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدtanzen, teilen, töten, tragen, transportieren  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدstehlen, stoppen, stören, studieren, suchen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدsenden, sparen, spielen, spülen, starten  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدschließen, schmecken, schneiden, schreiben, sehen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدriechen, sammeln, schaden, schenken, schlagen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدraten, rauchen, reichen, reparieren, reservieren  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدnützen, passen, pflegen, prüfen, putzen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدmitteilen, nachgehen, nehmen, nennen, nutzen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدmelden, merken, messen, mieten, mitbringen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدlösen, machen, malen, markieren, meinen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدlernen, lesen, lieben, liefern, loben  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدküssen, lassen, leid tun, leihen, leiten  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدkennen, kochen, kontrollieren, korrigieren, kündigen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدherstellen, holen, hören, informieren, kaufen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدgratulieren, grüßen, haben, heizen, helfen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدgehören, gelingen, genügen, geschehen, glauben  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدfühlen, führen, geben, gefallen, gehorchen  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدfolgen, fordern, fotografieren, fragen, frühstücken  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدerziehen, essen, fehlen, feiern, finden  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم ازبیشتر بخوانیدeröffnen, erreichen, erschrecken, erwarten, erzählen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   eröffnen, erreichen,بیشتر بخوانیدerhalten, erhöhen, erkennen, erklären, erledigen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   erhalten, erhöhen,بیشتر بخوانیدenthalten, entlassen, erfahren, erfinden, erfüllen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   enthalten, entlassen,بیشتر بخوانیدeinfallen, einkaufen, einladen, einpacken, empfehlen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   einfallen, einkaufen,بیشتر بخوانیدdrehen, drohen, drücken, drucken, ehren  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   drehen, drohen,بیشتر بخوانیدbieten, brauchen, bringen, danken, dienen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   bieten, brauchen,بیشتر بخوانیدbestimmen, besuchen, betrügen, beweisen, bezahlen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   bestimmen, besuchen,بیشتر بخوانیدberuhigen, beschreiben, besichtigen, besitzen, bestellen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   beruhigen, beschreiben,بیشتر بخوانیدbemerken, benachrichtigen, benutzen, beraten, berücksichtigen   سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   bemerken, benachrichtigen,بیشتر بخوانیدbeginnen, begründen, begrüßen, behalten, bekommen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   beginnen, begründen,بیشتر بخوانیدbauen, beachten, beantragen, beantworten, bedienen, begegnen  سلام دوستان   در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدمبیشتر بخوانیدaussuchen, ausweichen, ausziehen, backen, baden  سلام دوستان   در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدمبیشتر بخوانیدaufräumen, ausgeben, auspacken, ausschalten, aussprechen  سلام دوستان ،   در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کیبیشتر بخوانیدauffallen, aufgeben, aufheben, aufmachen, aufnehmen  سلام دوستان در این درس از سری دروس نقش Akkusativ und Dativ در جملات آلمانی ، می خواهیم باهمبیشتر بخوانیدanschauen, ansehen, anstrengen, antworten, anzünden  سلام دوستان در این درس از سری دروس نقش Akkusativ و Dativ در جملات ، می خواهیم با همبیشتر بخوانیدabnehmen, abtrocknen, anbieten, annehmen, anrufen    سلام دوستان   اولین درس از سری دروس Akkusativ und Dativ اکوزاتیو و داتیو در جملات آلمانی رابیشتر بخوانید

افعال و حروف اضافه

wundern, zuschauen, zusehen, zweifeln  سلام دوستان در این درس میخواهیم با هم به افعال زیر بپردازیم :   wundern, zuschauen, zusehen, zweifeln  بیشتر بخوانیدwarnen, warten, wenden, werden, wissen  سلام دوستان در این درس می خواهیم با هم به افعال زیر بپردازیم :   warnen, warten, wenden, werden,بیشتر بخوانیدvergleichen, verlassen, verlieben, verstehen, vorbereiten  سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی کنیم :   vergleichen,بیشتر بخوانیدsich ärgern, aufhören, aufpassen, sich aufregen, ausgeben  در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر به همراه حروف اضافه آنها را مورد بررسی قرار بدهیمبیشتر بخوانیدtreffen, überreden, unterhalten, verabreden, verabschieden  سلام دوستان   در این درس می خواهیم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :   treffen, überreden,بیشتر بخوانیدsprechen, sterben, streiten, teilnehmen, telefonieren  سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر به همراه حروف اضافه آنها را موردبیشتر بخوانیدschmeckten, schreiben, schuetzen, sein, sorgen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم به افعال زیر بپردازیم :   schmecken, schreiben, sich schützen,بیشتر بخوانیدreden, riechen, sagen, schicken, schimpfen  سلام دوستان ، در درس امروز می خواهیم باهم افعال زیر به همراه حروف اضافه آنها را مورد بررسیبیشتر بخوانیدlachen, leiden, nachdenken, protestieren, rechnen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :   lachen,بیشتر بخوانیدklagen, kaempfen, konzentrieren, kommen, kümmern  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   klagen, kämpfen,بیشتر بخوانیدhindern, hoffen, hoeren, informieren, interessieren  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   hindern, hoffen, hören, sichبیشتر بخوانیدgratulieren, halten, sich handeln, helfen  سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم با هم به افعال زیر بپردازیم : gratulieren, halten, sich handeln,بیشتر بخوانیدfreuen, gehen, gehoeren, gewoehnen, glauben  سلام دوستان در این درس می خواهیم باهم به افعال زیر بپردازیم :   sich freuen, gehen, gehören, sichبیشتر بخوانیدerkundigen, erschrecken, erzaehlen, fragen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :   sichبیشتر بخوانیدentschuldigen, erfahren, erholen, erinnern, erkennen  سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :  بیشتر بخوانیدdiskutieren, einladen, entscheiden, entschließen, entschuldigen  سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به افعال زیر : diskutieren, einladen,بیشتر بخوانیدbewerben, beziehen, bitten, danken, denken    سلام دوستان   به درس آخر از سری درس های افعال و حروف اضافه آنها رسیدیم ، دربیشتر بخوانیدbeschaeftigen, beschweren, bestehen, beteiligen  سلام دوستان   در این درس می خواهیم به افعال زیر به همراه حرف اضافه آنها بپردازیم   sichبیشتر بخوانیدbedanken, beginnen, bemuehen, berichten  در درس امروز می خواهیم افعال زیر به همراه حروف اضافه آنها را مورد بررسی قرار بدهیم :  بیشتر بخوانیدabhängen, achten, anfangen, ankommen, antworten  سلام دوستان از امروز ، روزانه ۵ فعل به همراه حروف اضافه آنها را مورد بررسی قرار میدهیم  بیشتر بخوانید

افعال انعکاسی و حروف اضافه

sich etwas nehmen, sich etwas kaufen, sich etwas vorstellen, sich etwas waschen, sich etwas merken  خب دوستان به یازدهمین و آخرین درس از سری دروس افعال انعکاسی به همراه حروف اضافه آنها رسیدیم ،بیشتر بخوانیدverstehen, vorbereiten, sich etwas ansehen, sich etwas ausdenken, sich etwas holen  دهمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به همراه حروف اضافه آنها را با هم شروع میکنیم ، دربیشتر بخوانیدsich unterhalten, sich unterscheiden, sich verabreden, sich verabschieden, sich verletzen  نهمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به همراه حروف اضافه آنها را با هم شروع میکنیم ، دربیشتر بخوانیدsich informieren, sich interessieren, sich langweilen, sich treffen, sich trennen  هشتمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به همراه حروف اضافه آنها را با هم شروع میکنیم ، دربیشتر بخوانیدsich bewegen, sich entschuldigen, sich erinnern, sich fürchten, sich hinlegen  هفتمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به همراه حروف اضافه آنها را با هم شروع میکنیم ، دربیشتر بخوانیدsich beherrschen, sich bemühen, sich beruhigen, sich beschäftigen, sich beteiligen  ششمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به همراه حروف اضافه آنها را با هم شروع میکنیم ، دربیشتر بخوانیدsich ändern, sich anmelden, sich anziehen, sich ärgern, sich aufregen  پنجمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به همراه حروف اضافه آنها را با هم شروع میکنیم ، دربیشتر بخوانیدsich irren, sich kümmern, sich verlassen, sich verlieben, sich wundern  چهارمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به همراه حروف اضافه آنها را با هم شروع میکنیم ، دربیشتر بخوانیدsich ereignen, sich erholen, sich erkälten, sich erkundigen, sich freuen  سومین درس از سری دروس افعال انعکاسی به همراه حروف اضافه آنها را با هم شروع میکنیم ، دربیشتر بخوانیدsich beziehen, sich etwas einbinden, sich einigen, sich entscheiden, sich entschließen  سلام دوستان دومین درس از سری دروس افعال انعکاسی به همراه حروف اضافه آنها را با هم شروع میکنیمبیشتر بخوانید1
2
Next »
اکوزاتیو و داتیو

 

در این بخش از سایت می توانید به افعال و همچنین جملاتی آشنا شوید که در حالت های اسمی Akkusativ و Dativ بیان شده اند.

 

اما قبل از شروع به یادگیری این بخش ، نیاز دارید که دروس زیر را نیز مطالعه کرده باشید :

 

Akkusativ چیست؟

Dativ چیست؟

Welche? Welcher? Welches? Welchen 

Diese? Dieser? Dieses? Diesen

 

 

کی آدم از اکوزاتیو و کی از داتیو استفاده میکند؟

 

برای درک این موضوع دروس زیر را دنبال کنید :

 

zuhören, zumachen, zusammenfassen, zuschauen, zusehen, zustimmen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
wünschen, zählen, zahlen, zeichnen, zeigen, zerstören
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
werfen, widersprechen, wiederholen, wiegen, winken, wissen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
warnen, waschen, wechseln, wecken, weh tun
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
verzeihen, vorbereiten, vorlesen, vorschlagen, vorstellen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
verteilen, vertrauen, vertreten, verursachen, verwenden
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
verschreiben, versichern, versprechen, verstecken, verstehen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
verlassen, verlieren, vermieten, verpassen, verraten
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
verhaften, verheimlichen, verhindern, verkaufen, verlängern
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
 verdächtigen, verdienen, vergessen, vergleichen, vergrößern
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
unterstützen, untersuchen, verändern, verbieten, verbrauchen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
überweisen, überzeugen, umtauschen, unterrichten, unterschreiben
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
übernehmen, überqueren, überraschen, überreden, übersetzen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
treffen, trinken, trocknen, überfahren, überholen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
tanzen, teilen, töten, tragen, transportieren
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
stehlen, stoppen, stören, studieren, suchen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
senden, sparen, spielen, spülen, starten
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
schließen, schmecken, schneiden, schreiben, sehen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
riechen, sammeln, schaden, schenken, schlagen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
raten, rauchen, reichen, reparieren, reservieren
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
nützen, passen, pflegen, prüfen, putzen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
mitteilen, nachgehen, nehmen, nennen, nutzen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
melden, merken, messen, mieten, mitbringen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
lösen, machen, malen, markieren, meinen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
lernen, lesen, lieben, liefern, loben
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
küssen, lassen, leid tun, leihen, leiten
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
kennen, kochen, kontrollieren, korrigieren, kündigen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
herstellen, holen, hören, informieren, kaufen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
gratulieren, grüßen, haben, heizen, helfen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
gehören, gelingen, genügen, geschehen, glauben
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
fühlen, führen, geben, gefallen, gehorchen
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
folgen, fordern, fotografieren, fragen, frühstücken
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
erziehen, essen, fehlen, feiern, finden
  سلام دوستان در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم از
Read more.
eröffnen, erreichen, erschrecken, erwarten, erzählen
  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   eröffnen, erreichen,
Read more.
erhalten, erhöhen, erkennen, erklären, erledigen
  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   erhalten, erhöhen,
Read more.
enthalten, entlassen, erfahren, erfinden, erfüllen
  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   enthalten, entlassen,
Read more.
einfallen, einkaufen, einladen, einpacken, empfehlen
  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   einfallen, einkaufen,
Read more.
drehen, drohen, drücken, drucken, ehren
  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   drehen, drohen,
Read more.
bieten, brauchen, bringen, danken, dienen
  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   bieten, brauchen,
Read more.
bestimmen, besuchen, betrügen, beweisen, bezahlen
  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   bestimmen, besuchen,
Read more.
beruhigen, beschreiben, besichtigen, besitzen, bestellen
  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   beruhigen, beschreiben,
Read more.
bemerken, benachrichtigen, benutzen, beraten, berücksichtigen 
  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   bemerken, benachrichtigen,
Read more.
beginnen, begründen, begrüßen, behalten, bekommen
  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   beginnen, begründen,
Read more.
bauen, beachten, beantragen, beantworten, bedienen, begegnen
  سلام دوستان   در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم
Read more.
aussuchen, ausweichen, ausziehen, backen, baden
  سلام دوستان   در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی آدم
Read more.
aufräumen, ausgeben, auspacken, ausschalten, aussprechen
  سلام دوستان ،   در درس امروز از سری دروس wann benutzt man Akkusativ und wann Dativ ( کی
Read more.
auffallen, aufgeben, aufheben, aufmachen, aufnehmen
  سلام دوستان در این درس از سری دروس نقش Akkusativ und Dativ در جملات آلمانی ، می خواهیم باهم
Read more.
anschauen, ansehen, anstrengen, antworten, anzünden
  سلام دوستان در این درس از سری دروس نقش Akkusativ و Dativ در جملات ، می خواهیم با هم
Read more.
abnehmen, abtrocknen, anbieten, annehmen, anrufen
    سلام دوستان   اولین درس از سری دروس Akkusativ und Dativ اکوزاتیو و داتیو در جملات آلمانی را
Read more.
افعال به همراه حروف اضافه

در این بخش از سایت می خواهیم با هم یاد بگیریم که حروف اضافه در زبان آلمانی چیست؟

چگونه می شود از آنها استفاده کرد؟ و اصلا ساختار حروف اضافه در زبان آلمانی چگونه است؟

در این سری دروس قصد دارم به زبان ساده و قدم به قدم بیان کنم که چگونه می شود Präpositionen یا همان حروف اضافه را ، در جملات زبان آلمانی بکار ببریم

در واقع حروف اضافه به سر روش کلی می توانند در زبان آلمانی مورد استفاده قرار بگیرند :

۱. به تنهایی در جملات بیایند

۲. به همراه صفت در جملات بیایند

۳. به همراه افعال در جملات بیایند

و هر کدام از این سه دسته خود نیز به زیر شاخه دیگر تقسیم می شوند :

حروف اضافه اکوزاتیو ساز

حروف اضافه داتیو ساز

حروف اضافه گنتیو ساز

البته ناگفته نماند که بعضی از حروف اضافه یا Präpositionen بر اساس شرایط جمله می توانند هم Akkusativ و هم اینکه Dativ ساز باشند.

ساختار کلی Präpositionen در زبان آلمانی

اما قبل از شروع این سری دروس ، پیش نیاز شما برای یادگیری این است که با انواع حروف اضافه و نحوه استفاده از آنها به خوبی آشنا باشید.

برای پیشنیاز ، جزوات زیر را به شما پیشنهاد میکنم :

حروف اضافه زمان و مکان 
حروف اضافه Akkusativ ساز
حروف اضافه Dativ ساز
حروف اضافه به همراه چند مثال
حروف اضافه Akkusativ یا Dativ ساز؟
حروف اضافه Genitiv ساز 
نگاهی دیگر به حروف اضافه در زبان آلمانی

اما برای درک کامل حروف اضافه و یادگیری کلی مثال و جملات ، می توانید درس های زیر را دنبال کنید که به سه بخش کلی همانند ابتدای این بخش تقسیم شده اند.

سه بخش اینگونه است :

۱. حروف اضافه

۲. حروف اضافه به همراه افعال

۳. حروف اضافه به همراه صفت

افعال و حروف اضافه
صفت و حروف اضافه
افعال و حروف اضافه

wundern, zuschauen, zusehen, zweifeln  سلام دوستان در این درس میخواهیم با هم به افعال زیر بپردازیم :   wundern, zuschauen, zusehen, zweifeln  بیشتر بخوانیدwarnen, warten, wenden, werden, wissen  سلام دوستان در این درس می خواهیم با هم به افعال زیر بپردازیم :   warnen, warten, wenden, werden,بیشتر بخوانیدvergleichen, verlassen, verlieben, verstehen, vorbereiten  سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی کنیم :   vergleichen,بیشتر بخوانیدsich ärgern, aufhören, aufpassen, sich aufregen, ausgeben  در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر به همراه حروف اضافه آنها را مورد بررسی قرار بدهیمبیشتر بخوانیدtreffen, überreden, unterhalten, verabreden, verabschieden  سلام دوستان   در این درس می خواهیم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :   treffen, überreden,بیشتر بخوانیدsprechen, sterben, streiten, teilnehmen, telefonieren  سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر به همراه حروف اضافه آنها را موردبیشتر بخوانیدschmeckten, schreiben, schuetzen, sein, sorgen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم به افعال زیر بپردازیم :   schmecken, schreiben, sich schützen,بیشتر بخوانیدreden, riechen, sagen, schicken, schimpfen  سلام دوستان ، در درس امروز می خواهیم باهم افعال زیر به همراه حروف اضافه آنها را مورد بررسیبیشتر بخوانیدlachen, leiden, nachdenken, protestieren, rechnen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :   lachen,بیشتر بخوانیدklagen, kaempfen, konzentrieren, kommen, kümmern  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   klagen, kämpfen,بیشتر بخوانیدhindern, hoffen, hoeren, informieren, interessieren  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   hindern, hoffen, hören, sichبیشتر بخوانیدgratulieren, halten, sich handeln, helfen  سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم با هم به افعال زیر بپردازیم : gratulieren, halten, sich handeln,بیشتر بخوانیدfreuen, gehen, gehoeren, gewoehnen, glauben  سلام دوستان در این درس می خواهیم باهم به افعال زیر بپردازیم :   sich freuen, gehen, gehören, sichبیشتر بخوانیدerkundigen, erschrecken, erzaehlen, fragen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :   sichبیشتر بخوانیدentschuldigen, erfahren, erholen, erinnern, erkennen  سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :  بیشتر بخوانیدdiskutieren, einladen, entscheiden, entschließen, entschuldigen  سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به افعال زیر : diskutieren, einladen,بیشتر بخوانیدbewerben, beziehen, bitten, danken, denken    سلام دوستان   به درس آخر از سری درس های افعال و حروف اضافه آنها رسیدیم ، دربیشتر بخوانیدbeschaeftigen, beschweren, bestehen, beteiligen  سلام دوستان   در این درس می خواهیم به افعال زیر به همراه حرف اضافه آنها بپردازیم   sichبیشتر بخوانیدbedanken, beginnen, bemuehen, berichten  در درس امروز می خواهیم افعال زیر به همراه حروف اضافه آنها را مورد بررسی قرار بدهیم :  بیشتر بخوانیدabhängen, achten, anfangen, ankommen, antworten  سلام دوستان از امروز ، روزانه ۵ فعل به همراه حروف اضافه آنها را مورد بررسی قرار میدهیم  بیشتر بخوانید

صفت و حروف اضافه

typisch, überzeugt, verantwortlich, vergleichbar, verheiratet  سلام دوستان در این درس از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه ، می خواهیمبیشتر بخوانیدstolz, streng, süchtig, tolerant, traurig  سلام دوستان   در این درس از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت ها به همراه حروف اضافه ،بیشتر بخوانیدschuld, schwer, schwierig, sicher, starr  سلام دوستان در این درس از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه ، باهم بهبیشتر بخوانیدreif, sauer, schädlich, schlecht, schlimm    سلام دوستان   در این درس از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه ،بیشتر بخوانیدnützlich, offen, passend, peinlich, reich  سلام دوستان در این درس از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه ، می خواهیمبیشتر بخوانیدlieb, müde, neidisch, nett, neugierig  سلام دوستان   در این درس از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه ، میبیشتر بخوانیدhöflich, hungrig, immun, interessiert, kritisch  سلام دوستان   در این درس از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه ، میبیشتر بخوانیدgetrennt, gewöhnt, gierig, gleichgültig, glücklich  سلام دوستان   در درس امروز از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت ها به همراه حروف اضافه ،بیشتر بخوانیدfroh, geeignet, gefährlich, genug, gespannt  سلام دوستان   در درس امروز از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت ها به همراه حروف اضافه ،بیشتر بخوانیدfähig, fair, fertig, frech, freundlich  سلام دوستان در این درس که از سری دروس صفت به همراه حروف اضافه Adjektiv mit Präpositionen است ،بیشتر بخوانیدerfahren, erfreut, erkrankt, erleichtert, erstaunt    سلام دوستان در درس نهم از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen ( صفت به همراه حروف اضافه )بیشتر بخوانیدempfindlich, entfernt, entscheidend, entsetzt, enttäuscht  سلام دوستان در درس هشتم از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen می خواهیم با هم صفت های زیر رابیشتر بخوانیدdankbar, ehrlich, eifersüchtig, einverstanden, empfänglich  سلام دوستان   در درس هفتم از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه ، بهبیشتر بخوانیدbezeichnend, blaß, blind, böse, charakteristisch  سلام دوستان در درس ششم از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه , می خواهیمبیشتر بخوانیدbesonders, besorgt, beteiligt, betroffen, beunruhigt  سلام دوستان   در درس پنجم از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen ( صفت به همراه حروف اضافه )بیشتر بخوانیدbeliebt, bereit, beruehmt, beschaeftig, besessen  سلام دوستان در درس چهارم از دروس صفت به همراه حروف اضافه ، به صفت های زیر خواهیم پرداختبیشتر بخوانیدbefreundet, begeistert, begierig, behilflich, bekannt  سلام دوستان در درس سوم از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen به صفت های زیر خواهیم پرداخت :  بیشتر بخوانیدanstrengend, ärgerlich, arm, aufgeschlossen, aufmerksam  در این درس می خواهیم به صفت ها زیر بپردازیم که می توانند به همراه حروف اضافه در جملاتبیشتر بخوانیدabhängig, allergisch, angenehm, angesehen, angewiesen  سلام دوستان ، در این سری دروس می خواهیم با هم صفت ها به همراه حروف اضافه را موردبیشتر بخوانید