گرامر آلمانی

صرف افعال ، افعال کمکی و افعال جداشدنی ، با قاعده و بی قاعده ؟

افعال در زبان آلمانی یکی از بخش های مهم گرامری می باشد افعال به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند افعال جدا شدنی افعال جدا نشدنی و اما همین افعال خود به دو دسته دیگر نیز تقسیم می شوند افعال با قاعده افعال بی قاعده برای مطالعه و درک بیشتر این درس رو …

صرف افعال ، افعال کمکی و افعال جداشدنی ، با قاعده و بی قاعده ؟بیشتر بخوان »