جملات بزرگان

Albert Einstein

Es gibt zwei Arten sein Leben zu leben: entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eines. Ich glaube an Letzteres Albert Einstein فقط دو روش برای زندگی کردن وجود دارد یا اینکه هیچ چیزی معجزه نیست یا انگار همه چیز یک معجزه است من به دومین روش باور دارم آلبرت …

Albert Einsteinبیشتر بخوان »