درس چهارم – … Wie mein Vater, wie meine Mutter

سلام دوستان ، با هم می خواهیم درس چهارم از کتاب Ideen 1 را آغاز کنیم.