افعال به همراه حروف اضافه

در این بخش از سایت می خواهیم با هم یاد بگیریم که حروف اضافه در زبان آلمانی چیست؟

چگونه می شود از آنها استفاده کرد؟ و اصلا ساختار حروف اضافه در زبان آلمانی چگونه است؟

در این سری دروس قصد دارم به زبان ساده و قدم به قدم بیان کنم که چگونه می شود Präpositionen یا همان حروف اضافه را ، در جملات زبان آلمانی بکار ببریم

در واقع حروف اضافه به سر روش کلی می توانند در زبان آلمانی مورد استفاده قرار بگیرند :

۱. به تنهایی در جملات بیایند

۲. به همراه صفت در جملات بیایند

۳. به همراه افعال در جملات بیایند

و هر کدام از این سه دسته خود نیز به زیر شاخه دیگر تقسیم می شوند :

حروف اضافه اکوزاتیو ساز

حروف اضافه داتیو ساز

حروف اضافه گنتیو ساز

البته ناگفته نماند که بعضی از حروف اضافه یا Präpositionen بر اساس شرایط جمله می توانند هم Akkusativ و هم اینکه Dativ ساز باشند.

ساختار کلی Präpositionen در زبان آلمانی

اما قبل از شروع این سری دروس ، پیش نیاز شما برای یادگیری این است که با انواع حروف اضافه و نحوه استفاده از آنها به خوبی آشنا باشید.

برای پیشنیاز ، جزوات زیر را به شما پیشنهاد میکنم :

حروف اضافه زمان و مکان 
حروف اضافه Akkusativ ساز
حروف اضافه Dativ ساز
حروف اضافه به همراه چند مثال
حروف اضافه Akkusativ یا Dativ ساز؟
حروف اضافه Genitiv ساز 
نگاهی دیگر به حروف اضافه در زبان آلمانی

اما برای درک کامل حروف اضافه و یادگیری کلی مثال و جملات ، می توانید درس های زیر را دنبال کنید که به سه بخش کلی همانند ابتدای این بخش تقسیم شده اند.

سه بخش اینگونه است :

۱. حروف اضافه

۲. حروف اضافه به همراه افعال

۳. حروف اضافه به همراه صفت

افعال و حروف اضافه
صفت و حروف اضافه
افعال و حروف اضافه

wundern, zuschauen, zusehen, zweifeln  سلام دوستان در این درس میخواهیم با هم به افعال زیر بپردازیم :   wundern, zuschauen, zusehen, zweifeln  بیشتر بخوانیدwarnen, warten, wenden, werden, wissen  سلام دوستان در این درس می خواهیم با هم به افعال زیر بپردازیم :   warnen, warten, wenden, werden,بیشتر بخوانیدvergleichen, verlassen, verlieben, verstehen, vorbereiten  سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی کنیم :   vergleichen,بیشتر بخوانیدsich ärgern, aufhören, aufpassen, sich aufregen, ausgeben  در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر به همراه حروف اضافه آنها را مورد بررسی قرار بدهیمبیشتر بخوانیدtreffen, überreden, unterhalten, verabreden, verabschieden  سلام دوستان   در این درس می خواهیم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :   treffen, überreden,بیشتر بخوانیدsprechen, sterben, streiten, teilnehmen, telefonieren  سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر به همراه حروف اضافه آنها را موردبیشتر بخوانیدschmeckten, schreiben, schuetzen, sein, sorgen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم به افعال زیر بپردازیم :   schmecken, schreiben, sich schützen,بیشتر بخوانیدreden, riechen, sagen, schicken, schimpfen  سلام دوستان ، در درس امروز می خواهیم باهم افعال زیر به همراه حروف اضافه آنها را مورد بررسیبیشتر بخوانیدlachen, leiden, nachdenken, protestieren, rechnen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :   lachen,بیشتر بخوانیدklagen, kaempfen, konzentrieren, kommen, kümmern  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   klagen, kämpfen,بیشتر بخوانیدhindern, hoffen, hoeren, informieren, interessieren  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم   hindern, hoffen, hören, sichبیشتر بخوانیدgratulieren, halten, sich handeln, helfen  سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم با هم به افعال زیر بپردازیم : gratulieren, halten, sich handeln,بیشتر بخوانیدfreuen, gehen, gehoeren, gewoehnen, glauben  سلام دوستان در این درس می خواهیم باهم به افعال زیر بپردازیم :   sich freuen, gehen, gehören, sichبیشتر بخوانیدerkundigen, erschrecken, erzaehlen, fragen  سلام دوستان در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :   sichبیشتر بخوانیدentschuldigen, erfahren, erholen, erinnern, erkennen  سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم با هم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :  بیشتر بخوانیدdiskutieren, einladen, entscheiden, entschließen, entschuldigen  سلام دوستان   در درس امروز می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به افعال زیر : diskutieren, einladen,بیشتر بخوانیدbewerben, beziehen, bitten, danken, denken    سلام دوستان   به درس آخر از سری درس های افعال و حروف اضافه آنها رسیدیم ، دربیشتر بخوانیدbeschaeftigen, beschweren, bestehen, beteiligen  سلام دوستان   در این درس می خواهیم به افعال زیر به همراه حرف اضافه آنها بپردازیم   sichبیشتر بخوانیدbedanken, beginnen, bemuehen, berichten  در درس امروز می خواهیم افعال زیر به همراه حروف اضافه آنها را مورد بررسی قرار بدهیم :  بیشتر بخوانیدabhängen, achten, anfangen, ankommen, antworten  سلام دوستان از امروز ، روزانه ۵ فعل به همراه حروف اضافه آنها را مورد بررسی قرار میدهیم  بیشتر بخوانید

صفت و حروف اضافه

typisch, überzeugt, verantwortlich, vergleichbar, verheiratet  سلام دوستان در این درس از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه ، می خواهیمبیشتر بخوانیدstolz, streng, süchtig, tolerant, traurig  سلام دوستان   در این درس از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت ها به همراه حروف اضافه ،بیشتر بخوانیدschuld, schwer, schwierig, sicher, starr  سلام دوستان در این درس از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه ، باهم بهبیشتر بخوانیدreif, sauer, schädlich, schlecht, schlimm    سلام دوستان   در این درس از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه ،بیشتر بخوانیدnützlich, offen, passend, peinlich, reich  سلام دوستان در این درس از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه ، می خواهیمبیشتر بخوانیدlieb, müde, neidisch, nett, neugierig  سلام دوستان   در این درس از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه ، میبیشتر بخوانیدhöflich, hungrig, immun, interessiert, kritisch  سلام دوستان   در این درس از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه ، میبیشتر بخوانیدgetrennt, gewöhnt, gierig, gleichgültig, glücklich  سلام دوستان   در درس امروز از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت ها به همراه حروف اضافه ،بیشتر بخوانیدfroh, geeignet, gefährlich, genug, gespannt  سلام دوستان   در درس امروز از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت ها به همراه حروف اضافه ،بیشتر بخوانیدfähig, fair, fertig, frech, freundlich  سلام دوستان در این درس که از سری دروس صفت به همراه حروف اضافه Adjektiv mit Präpositionen است ،بیشتر بخوانیدerfahren, erfreut, erkrankt, erleichtert, erstaunt    سلام دوستان در درس نهم از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen ( صفت به همراه حروف اضافه )بیشتر بخوانیدempfindlich, entfernt, entscheidend, entsetzt, enttäuscht  سلام دوستان در درس هشتم از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen می خواهیم با هم صفت های زیر رابیشتر بخوانیدdankbar, ehrlich, eifersüchtig, einverstanden, empfänglich  سلام دوستان   در درس هفتم از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه ، بهبیشتر بخوانیدbezeichnend, blaß, blind, böse, charakteristisch  سلام دوستان در درس ششم از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen صفت به همراه حروف اضافه , می خواهیمبیشتر بخوانیدbesonders, besorgt, beteiligt, betroffen, beunruhigt  سلام دوستان   در درس پنجم از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen ( صفت به همراه حروف اضافه )بیشتر بخوانیدbeliebt, bereit, beruehmt, beschaeftig, besessen  سلام دوستان در درس چهارم از دروس صفت به همراه حروف اضافه ، به صفت های زیر خواهیم پرداختبیشتر بخوانیدbefreundet, begeistert, begierig, behilflich, bekannt  سلام دوستان در درس سوم از سری دروس Adjektiv mit Präpositionen به صفت های زیر خواهیم پرداخت :  بیشتر بخوانیدanstrengend, ärgerlich, arm, aufgeschlossen, aufmerksam  در این درس می خواهیم به صفت ها زیر بپردازیم که می توانند به همراه حروف اضافه در جملاتبیشتر بخوانیدabhängig, allergisch, angenehm, angesehen, angewiesen  سلام دوستان ، در این سری دروس می خواهیم با هم صفت ها به همراه حروف اضافه را موردبیشتر بخوانید